Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kevin

van der Straten hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de

Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,

dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht

zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

Artikel 2: Offertes & aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn

voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd

na 30 dagen.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders

aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden

niet automatisch voor toekomstige orders.

Annuleringsvoorwaarden

1 op 1 sessies

Opdrachtgever heeft het recht om een individuele sessie tot twee werkdagen van tevoren kosteloos

te annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk per mail naar info@vikinglife.nl plaats te

vinden. Bij annulering door opdrachtgever korter dan twee werkdagen voor een afspraak is

opdrachtnemer gerechtigd om het voor de geplande afspraak geldende tarief in rekening te brengen.

Indien opdrachtnemer om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor coaching of training te

annuleren, zal opdrachtnemer betreffende opdrachtgever hiervan onmiddellijk na constatering op de

hoogte brengen. Opdrachtgever maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van directe en/

of indirecte schadevergoeding.


Dagprogramma’s of meerdaagse trainingen

Opdrachtgever heeft het recht om een training/workshop/meerdaagse tot een maand van tevoren

kosteloos te annuleren. Annulering dient te allen tijde schriftelijk per mail naar info@vikinglife.nl

plaats te vinden. Bij annulering door opdrachtgever korter dan een maand voor een training/

workshop/meerdaagse is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het voor het geplande event

geldende tarief in rekening te brengen.

Indien opdrachtnemer om enige reden genoodzaakt is om een afspraak voor coaching of training te

annuleren, zal opdrachtnemer betreffende opdrachtgever hiervan onmiddellijk na constatering op de

hoogte brengen. Opdrachtgever maakt hierbij in geen geval aanspraak op enige vorm van directe en/

of indirecte schadevergoeding.Artikel 3: Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging.

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven

aan de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der

wetenschap.

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de

Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van

de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op

te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke

tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan

dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de

overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde

instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk

overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden

verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door

een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering

worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,

daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer

gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen

Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de

uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen

tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de

gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de

Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de

overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen

hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe

hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan

de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is

Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs

zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te

ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge

de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et

cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt

dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend

de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de

overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog

bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende

verplichting ingevolge de wet;

indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de

overeenkomst zal plaatsvinden;

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de

koop zal plaatsvinden.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet

tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst, indien Opdrachtnemer ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond

en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél

tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in

overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden

aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van

de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de

Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor

genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –

indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de

Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert

met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de

overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden

gebracht.

Artikel 5: Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,

en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,

waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden

daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer

aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer

aangegeven.

Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor

in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere

volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

incassokosten worden voldaan.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer

verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6

BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport

Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden

verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van

Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten

overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag

niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is

niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere

wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden

om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan

onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder

eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan

Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer

gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens

Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader

nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan

Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar

de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan

op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal

gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die

bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen

aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantieen

andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij

uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de

door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd,

dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij

anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit

uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste

opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen

hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden

bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een

andere dan de voorgeschreven wijze.

De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het

gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder

begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of

temperaturen) et cetera.

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment

dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden

zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van

het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen gelijk na levering

schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan

Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van

het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever

dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer

toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,

indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek

door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan

dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is

de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de

eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen,

integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

De aansprakelijkheid voor schade voor de opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag van de

factuur voor de op dat moment betreffende geleverde dienst. De opdrachtnemer is evenwel nooit

aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering van overeengekomen diensten. Elke aansprakelijkheid

voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten

gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een

coachingstraject, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk

voor alle zelfgemaakte keuzes. Vikinglife heeft zonder opgave van redenen het recht personen de

toegang tot de locatie, sessie of training te weigeren.

Coaching, Counseling en Ademwerk:

Opdrachtnemer zegt alle deelnemers aan programma’s van Vikinglife toe dat wij ons uiterste best

doen om opdrachtgever een geweldige ervaring te bezorgen. Opdrachtnemer draagt zorg voor een

veilige, fysieke, emotionele en spirituele omgeving. Door middel van opleidingen en trainingen heeft

opdrachtnemer kennis, wijsheid en ervaring rondom de aangeboden activiteiten opgedaan.

Opdrachtnemer deelt deze met liefde en passie. We waarderen en stimuleren als opdrachtgever dit

gebruikt voor eigen ontwikkeling.

Wat betreft bovengenoemde sessies geldt dat opdrachtnemer in zorgvuldige afstemming met

opdrachtgever zoekt naar eigen grenzen. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar

eigen proces en gezondheid. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende

lichamelijke, geestelijke of materiële schade opgelopen voor, tijdens of na het bezoek aan een

activiteit. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor alle locaties, partners en medewerkers waar wij mee

(samen)werken.


Klachtenprocedure

Wanneer opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening of een klacht heeft dan zal

opdrachtnemer er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe de klacht

vanuit gezamenlijkheid opgelost kan worden. In het geval van een klacht kan men een e-mail sturen

naar info@vikinglife.nl . Zodra opdrachtnemer de klacht heeft ontvangen krijgt opdrachtgever binnen

een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen vier weken is opgelost. Mocht er meer

tijd nodig zijn dan krijgt opdrachtgever daarvan bericht. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk

behandeld door opdrachtnemer en doet uiteraard alle moeite om samen met opdrachtgever het

probleem op te lossen.

Artikel 10: Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan

Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden

aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te

staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de

Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,

zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van

Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

Opdrachtgever.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de

uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis

van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis

te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het

geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de

totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk

bij deelname om de algemene voorwaarden door te lezen en/ of op te vragen.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.